راه اندازی خط تولید

راه اندازی خط تولید

باسابقه ای که در امر تولید خطوط سولفاتهای فلزی در شرکت وجود دارد حتما قبل از راه اندازی خط تولید باید ابتدا موارد زیر به دقت بررسی گردد .
۱ تعیین حجم تولید
۲ تعیین نوع مواد اولیه
۳ تعیین بازار هدف
۴ مشخص کردن مکان مورد نظر
۵ میزان سرمایه گذاری در امر تولید و سرمایه در گردش
با مشخص نمودن آیتم های بالا می توان روی خط تولید مذکور بررسی های اولیه را بعمل آورد و با کمترین هزینه بهترین خط از لحاظ کیفی و با کاهش هزینه ثابت و نهایتا سود بالا که منتج به استقامت و ماندگاری در بازار هدف خواهد شد بدست می آید و سهم بازار خوبی را به خود اختصاص می دهد .