سرمایه گذاری در زمینه تولید مواد شیمیایی

سرمایه گذاری

این شرکت با تجربه ای که در امر بازار و مشتریان وهمچنین جامعه ی هدفی که تعریف نموده دارد در بعضی از پروژه های مواد شیمیایی، معدنی و صنعتی که مورد مصرف در جامعه هدف خود می باشد می تواند سرمایه گذاری های مختلفی را به عمل بیاورد که با توجه به نوع فعالیت نسبت سهم سرمایه گذاری و نوع سرمایه گذاری متفاوت خواهد بود