کاربرد کود سولفات آهن و مصارف آن

چگونگی کاربرد آن :

آهن يكي از عناصر ضروري براي رشد تمامي گياهان است , در صورت كمبود آن سبزينه (كلروفيل) به مقدار كافي در سلولهاي برگ توليد نمي شود وبرگها رنگ پريده به نظر مي آيند .زردي برگ ناشي از آهك, شكل خاصي از كمبود آهن درگياه استكه بخش وسعي از كشور ما را فرا گرفته است. براي رفع كمبود آهن, در كنار مصرف متعادل كودهاي شيميايي, كشت ارقام مقاوم به كمبود , افزايش مواد آلي وگوگرد , مصرف سولفات آهن توصيه مي شود . در درختان ميوه بهتر است در سايه انداز درخت 2 تا 4چاله به عمق 40سانتيمتر حفر وكود سولفات آهن را به همراه مواد آلي و گوگرد در چاله قرار داد . در زراعت هاي مختلف مصرف سولفات آهن به صورت نواري توصيه مي شود .

مواد و ميزان مصرف خاكي :

ـ نهالهاي جوان :60 تا200 گرم براي هر درخت .

ـ درختان غير مثمر: 200 تا400گرم براي هر درخت.

ـدرختان در هر مرحله بار دهي :200 تا800گرم براي هر درخت .

ـ نباتات زراعي :100تا150كيلو گرم در هر هكتار به صورت نواري.

ـ انگور: 50تا150كيلوگرم براي هر تاك .

زمان وطريقه مصرف خاكي:

ـ درختان : در زمستان در نيمه خارجي سايه انداز درخت به همراه كود دامي وگوگرد با خاك مخلوط شود .

ـ نباتات زراعي : هنگام تهيه بستر بذر با ساير كود هاي اصلي زير خاك شود .

مصرف به صورت محلول پاشي :

ـ در درختان ميوه : 3 تا 5 در هزار .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *