نحوه محاسبه وزنی مقدار سولفات مس مورد نیاز در آکواریوم

مقدار ppm 0.1 سولفات مس براي كنترل جلبك ها كفايت مي كند و كمترين ضرر را براي آبزيان دارد.

یا استفاد از محلول ايزی-بالانس ( محصول شرکت تترا )، اين محلول با بالانس کردن مقدار نيترات در آب باعث ميشه که جلبک ها اصلاً رشد نکنند .

نحوه محاسبه وزنی مقدار سولفات مس مورد نیاز در آکواریوم :

چون مقدار سولفات مس باید دقیقا محاسبه شود، من با توجه به ابعاد آکواریوم خودم این محاسبات را انجام می دهم و شما هم می توانید با توجه به روش، همین محاسبات را برای تانک خودتان انجام بدهید.

ابعاد تانک : 120(طول) در 45(عرض) در 45 (ارتفاع) سانتی متر

اما ارتفاع آب در آکواریوم من 45 سانتی متر نیست، بلکه تا ارتفاع 40 سانتی متری آب درون آن قرار دارد.

بنابراین حجم آب موجود در آکواریوم عبارت است از:

216000=40×45×120 سانتی متر مکعب

با تقسیم حجم با واحد سانتی متر مکعب بر 1000، حجم بر حسب لیتر به دست می آید.

216=1000÷216000 لیتر

می دانیم هر لیتر آب، 1 کیلو گرم وزن دارد و هر کیلو گرم، 1000 گرم است. پس هر لیتر، 1000 گرم وزن دارد.

پس وزن آب داخل تانک من می شود:

216000=1000×216 گرم وزن آب داخل آکواریوم

در واقع برای آب، حجم آب بر حسب سانتی متر مکعب، با وزن آب برحسب گرم برابر است.

حالا می خواهیم مقدار سولفات مسی را بر حسب گرم محاسبه کنیم که اگر آن را در این مقدار آبی که به دست آوردیم بریزیم، حداکثر 0.1 پی پی ام (ppm) (ppm=Part Per Million) یعنی 0.1 واحد بر هر میلیون واحد سولفات مس در آب باشد.

پس باید وزن آب بر حسب گرم را به دست آوریم (که آوردیم) و آن را در 0.1 ضرب و به 1 میلیون(1000000) تقسیم کنیم تا حداکثر وزن مجاز سولفات مس بر حسب گرم به دست آید.

0.0216=1000000÷0.1×216000 گرم

پس من باید 0.0216 گرم از این سولفات مس را در 216 لیتر آبم حل کنم تا به مقدار لازم برای از بین بردن جلبک ها برسم.

برای این بود که در نوشته ترجمه شده، اصرار کرده بودم که این ماده خطر ناکه. یعنی اگر من بخوام ماهی هاو رو دستی دستی بکشم، کافیه به جای 0.02 گرم، 0.04 گرم سولفات مس بریزم تا به جای محلول 0.1 ppm، محلول 0.2 ppm به وجود بیاد و ماهی ها مسموم شن.

برای اندازه گیری این مقدار سولفات مس، به ترازو آزمایشگاهی دیجیتال احتیاج دارم که حداقل 2 رقم دقت داشته باشد.

حالا اگر خواستید با قاشق چای خوری اضافه کنید دیگه پای خودتونه.

The amount of copper sulfate to control algae ppm 0.1 are adequate and are the least harmful to aquatic organisms.
Or using the Easy-balancing solution (product of Tetra), the solution balancing the amount of nitrate in the water makes algae does not grow.
How to calculate weighted amount of copper sulphate required in the aquarium:
Because the amount of copper sulphate should be calculated exactly, I myself with the size of the aquarium and you can do these calculations according to the procedure, do the calculations for your tank.
Tank dimensions: 120 (L) 45 (W) 45 (H) cm
The height of the water in my aquarium is 45 cm, height 40 cm, but the water in it.
The volume of water in the aquarium are:
216000 = 40 × 45 × 120 cm cubes
By dividing the volume of 1000 cubic centimeters, volume in liters is obtained.
216 = 1000 ÷ 216000 liters
We know each liter of water, 1 kg and per kilogram, 1000 grams. After every liter, 1,000 grams.
The weight of the water in the tank, I would be:
216000 = 1000 × 216 grams of water in the aquarium
In fact, for water, the water volume in cubic centimeters, weight in grams is water.
Now we’ll calculate the amount in grams of copper sulfate that if it got to dump this amount of water, up to 0.1 ppm (ppm) (ppm = Part Per Million) of 0.1 units per million copper sulfate in water.
Then you must obtain water weight in grams (that we) and multiply it by 0.1 to 1 million (1,000,000) gives us the maximum allowable weight in grams of copper sulfate is obtained.
0.0216 = 1000000 ÷ 0.1 × 216000 g
So I have to 0.0216 g of copper sulfate dissolved in 216 liters of discussions so as to reach the amount necessary to eliminate algae.
For this was that the translated text, I insist that this matter unannounced risk. This means that if I want fish manually and manually kill enough instead of 0.02 grams, 0.04 grams of copper sulfate pour the solution instead of 0.1 ppm, 0.2 ppm solution to hard sand and fish poison.
To measure the amount of copper sulfate, digital scales need to be at least 2 digits of precision.
Now if you want to add another teaspoon at your own.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *